Notarialne poświadczenie podpisu

Jedną z czynności jakie wchodzą w zakres czynności notarialnych naszej kancelarii notarialnej w Jelenia Górze jest notarialne poświadczenie podpisu. Potwierdzenie autentyczności podpisu u notariusza jest niezbędne w przypadku wielu czynności prawnych. W tym artykule postaramy się Państwu przybliżyć podstawowe zagadnienia związane ze wspomnianym notarialnym poświadczeniem podpisu.

Na czym polega poświadczenie podpisu u notariusza

Potwierdzenie autentyczności podpisu u notariusza polega na złożeniu podpisu w obecności notariusza lub uznaniu złożonego wcześniej podpisu za własnoręczny. Należy pamiętać, że podpis musi być złożony trwałym środkiem pisarskim niemożliwym w zmianie lub usunięciu czyli nie może to być np. ołówek. Poświadczenie podpisu zgodnie z ustawą Prawo o notariacie jest czynnością notarialną. Zgodnie z w/w ustawą czynności notarialne, których dokonuje notariusz mają charakter dokumentu urzędowego. Potwierdzenie przez notariusza własnoręczności podpisu nie nadaje dokumentowi mocy dokumentu urzędowego. Moc taką można uzyskać jedynie poprzez nadanie dokumentowi formy aktu notarialnego. Na skutek poświadczenia charakter urzędowy zostaje nadany tylko podpisowi na dokumencie, który w pozostałym zakresie zachowuje charakter prywatny. Przy dokonywaniu czynności poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie notariusz nie ma obowiązku badania zgodności z prawem treści tego dokumentu.

Co musi zawierać poświadczenie autentyczności podpisu?

Poświadczenie podpisu przez notariusza, aby zostało uznane za ważne, musi zawierać kilka istotnych danych. Każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć. Dla poświadczenia przez notariusza złożonego w jego obecności podpisu, notariusz musi wcześniej ustalić tożsamość osoby składającej podpis. Dlatego niezbędne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

Przede wszystkim, poświadczenie podpisu mówi o tym, że osoba podpisująca stawiła się u notariusza. Nie ma możliwości, aby notariusz był w stanie stwierdzić autentyczność podpisu i potwierdzić tożsamość osoby podpisującej się zaocznie.

Kiedy niezbędne jest poświadczenie własnoręczności podpisu?

Sytuacje w których wymagane jest notarialne poświadczenie podpisu:

• gdy chcemy poświadczyć podpis na wekslu, w takim przypadku może to być wystawca weksla albo poręczyciel. Do tej czynności notarialnej konieczny jest weksel oraz dokument tożsamości. Złożenie podpisu pod wekslem stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby od której podpis pochodzi.

• kiedy wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zechcą sprzedać posiadane w spółce udziały, wówczas do tej czynności notarialnej niezbędna jest umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, która powinna mieć formę pisemną z podpisami notarialnie poświadczonymi;

• kiedy chcemy zbyć lub wydzierżawić przedsiębiorstwo albo ustanowić na nim użytkowanie, czynność ta powinna zostać dokonana w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, chyba, że w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, w takim przypadku niezbędna będzie forma aktu notarialnego;

• kiedy przy najmie okazjonalnym najemca zobowiązany jest przedłożyć wynajmującemu oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu, takie oświadczenie na żądanie wynajmującego najemca przedkłada z podpisem notarialnie poświadczonym;

Notarialne poświadczenie podpisu będzie przede wszystkim potwierdzeniem złożenia podpisu pod danym dokumentem przez określoną osobę przed organami administracji oraz sądem. Jest to więc pod tym względem duże zabezpieczenie np. przed wyparciem się podpisania dokumentu przez drugą stronę. Potwierdzenie takie utrudni też próbę dowiedzenia, że podpis został złożony nieświadomie lub jest sfałszowany. Nie może zatem dziwić fakt, że często sięga się po taką, dodatkową formę zabezpieczenia nawet przy dokumentach, gdzie nie jest to prawnie wymagane.

Ile kosztuje notarialne poświadczenie podpisu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku, poświadczenie własnoręczności podpisu podlega taksie notarialnej w wysokości:

• na dokumentach, jeżeli przedmiot został oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT,
• na pełnomocnictwach lub innych dokumentach – 20 zł + 23% VAT (za jeden podpis).

Podsumowanie

Zgodnie z powyższym, notarialnego poświadczenia podpisu można dokonać wyłącznie przed notariuszem. Do wyboru mamy dwa warianty, przy czym oba wymagają obecności notariusza. Pierwszy z nich przewiduje konieczność złożenia podpisu w obecności notariusza. Drugi natomiast wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia, w którym stwierdzimy, że wcześniej złożony podpis był złożony przez nas.

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies