Pełnomocnictwo notarialne

Pełnomocnictwo notarialne Notariusz Jelenia Góra

Notariusz Kaja Kuźnicka z Jeleniej Góry sporządza akty notarialne zawierające pełnomocnictwo do wykonywania wskazanych czynności prawnych. Usługi wykonywane są zgodnie z literą prawa i terminowo.

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

W naszym życiu zdarza się, że nie w każdej sytuacji możemy stawić się osobiście w urzędzie czy podczas czynności prawnej. W takich momentach niezwykle cennym i wygodnym jest posiadanie zaufanej, umocowanej prawnie osoby do reprezentowania naszych interesów. Taki pełnomocnik będzie działał zarówno w naszym imieniu, jak i na naszą rzecz.

Niektóre podmioty czasem kwestionują umocowanie, gdy nie ma pewności czy pod pełnomocnictwem podpisała się rzeczywiście osoba, która go udziela. W takich sytuacjach konieczne staje się skorzystanie z pomocy kancelarii notarialnej. Notariusz może nam pomóc na dwa sposoby.

1. FORMA PISEMNA Z PODPISEM NOTARIALNIE POŚWIADCZONYM

To forma szczególna, w której mocodawca decyduje o treści, ale podpis pod dokumentem składa się w obecności notariusza. Jego powaga będzie potwierdzać dane osoby, która udziela pełnomocnictwa.

2. FORMA AKTU NOTARIALNEGO

Możliwe jest również udzielenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W takim wypadku notariusz nie tylko poświadcza podpis mocodawcy, ale również redaguje bądź uczestniczy w redagowaniu treści, tak by spełniało wymagania przepisów prawa polskiego, a zarazem odpowiednio służyło celowi dla którego będzie udzielane.

Rodzaje pełnomocnictw

Zgodnie z polskim prawem, wyróżnić można kilka typów pełnomocnictw:

  • Pełnomocnictwo ogólne, którego mocodawca udziela do wykonywania czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu (art. 199 k.c), w tym i do administrowania swoim majątkiem. Pełnomocnictwo takie musi zostać udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ale nie wymaga precyzowania zakresu czynności, do których upoważniony jest pełnomocnik.
  • Pełnomocnictwo rodzajowe udzielane jest po to, by pełnomocnik mógł w imieniu mocodawcy cyklicznie wykonywać określony rodzaj czynności. Treść takiego pełnomocnictwa zawsze musi jasno określać rodzaj czynności, jakiej dotyczy, przy czym zakres czynności może zawierać się w ramach wyznaczonych przez zwykły zarząd, ale może także wykraczać poza jego zakres.
  • Pełnomocnictwo procesowe pozwala pełnomocnikowi do reprezentowania mocodawcy w trakcie czynności sądowych, w tym do stawiennictwa w sądzie czy do uczestnictwa w rozprawach. W przypadku tego rodzaju pełnomocnictwa istnieją ograniczenia w zakresie podmiotów mogących występować jako pełnomocnik procesowy.
  • Pełnomocnictwo szczególne precyzyjnie określa zakres kompetencji udzielanych pełnomocnikowi przez mocodawcę. Pełnomocnictwo takie upoważnia pełnomocnika wyłącznie do wykonania wskazanej w nim czynności. Ponadto, jeżeli w odniesieniu do danej czynności wykonanie jej w ważny sposób wymaga konkretnej formy, także i pełnomocnictwo musi zostać sporządzone właśnie w takiej formie.

Każde z powyżej wymienionych pełnomocnictw może zostać sporządzone w formie aktu notarialnego nawet, jeśli dana czynność tej formy nie wymaga. Posiadanie takiego pełnomocnictwa notarialnego jest korzystne z kilku powodów:

  • daje pewność, że dokument został sformułowany prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • umożliwia posługiwanie się tym samym pełnomocnictwa wielokrotnie, ponieważ – tak jak w przypadku innych aktów notarialnych – u notariusza można uzyskać dowolną ilość wypisów tego pełnomocnictwa,
  • pozwala wyeliminować możliwość zakwestionowania pełnomocnictwa przez urzędy, instytucje publiczne, czy osoby fizyczne.

Kiedy musimy skorzystać z pełnomocnictwa notarialnego?

Pełnomocnika możemy potrzebować z wielu powodów, takich jak nadmiar obowiązków, potrzeba profesjonalnej obsługi konkretnej czynności prawnej czy dlatego, że jesteśmy czasowo nieobecni. Istotne, żeby była to osoba zaufana, gdyż pełnomocnik może w naszym imieniu prowadzić wiele spraw, ale to my ponosimy za nie odpowiedzialność. Często też do reprezentowania przed sądem jest wymagane, aby pełnomocnictwo było udzielone pełnomocnikowi profesjonalnemu, na przykład adwokatowi lub radcy prawnemu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo musi być udzielone w takiej formie, w jakiej będzie przeprowadzana czynność prawna, której ona dotyczy. Posiadanie pełnomocnictwa notarialnego będzie więc nam potrzebne w przypadku wszystkich czynności, które muszą być przeprowadzone w formie aktu notarialnego. Będzie ono wymagane przy wszystkich sprawach związanych z przenoszeniem praw do nieruchomości takich jak sprzedaż domu, mieszkania, budynków użytkowych, ziemi lub ich darowizna, ale także przy sporządzaniu umowy zrzeczenia się dziedziczenia. Akt notarialny będzie nam potrzebny również przy zawieraniu małżeńskiej umowy majątkowej czy składaniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zachowanie formy aktu notarialnego przy udzieleniu pełnomocnictwa jest też niezbędne przy wielu czynnościach związanych z prawem spółek.

Pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego są wybierane również ze względu na swoją rangę dowodową w sytuacjach gdy forma ta nie jest wymagana przez czynność prawną. Każdy akt notarialny jest bowiem traktowany jak dokument urzędowy, a opisane w nim fakty są uważane za prawdziwe. Podczas udzielania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego notariusz weryfikuje tożsamość osoby ustanawiającej pełnomocnika. Dba także, by w treści pełnomocnictwa znalazły się wszystkie wymagane informacje oraz sprawdza, czy zapisy są zgodne z obowiązującymi przepisami. Po sporządzeniu pełnomocnictwa notarialnego mocodawca otrzymuje wypisy notarialne, które może wręczyć swemu pełnomocnikowi. Pełnomocnictwa notarialne są powszechnie wykorzystywane przy sprawach urzędowych, zawieraniu umów czy prowadzeniu wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej.

Kto może być pełnomocnikiem?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, aby pełnomocnik mógł skutecznie reprezentować mocodawcę musi mieć co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnikami takimi mogą więc być osoby między 13 rokiem życia, a osiągnięciem pełnoletności.

Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby, które osiągnęły pełnoletność. Osoby takie mogą ustanawiać pełnomocników jak również być pełnomocnikami.

Ustanowienie pełnomocnika wymaga złożenia przez mocodawcę, czyli osobę udzielającą pełnomocnictwa, oświadczenia woli, o ustanowieniu mocodawcy. Należy pamiętać, że jest to działanie jednostronne. Oznacza to, że osoba wskazana jako pełnomocnik nie musi się zgadzać na bycie pełnomocnikiem i nie musi korzystać ze swoich kompetencji.

Podsumowując – pełnomocnictwo jest jednostronną czynnością prawną, a więc jego udzielenie może nastąpić bez względu na to, czy pełnomocnik ma zdolność do czynności prawnych. W chwili dokonywania czynności prawnej w imieniu mocodawcy pełnomocnik musi mieć jednak co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

W jakiej formie udzielić pełnomocnictwa

Tak jak wcześniej wspomnieliśmy forma, w jakiej ustanawiasz pełnomocnika, zależy od rodzaju czynności, do jakich go powołujesz i od tego, czy jest to pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe czy szczegółowe.

W związku z dużą ilością czynników jakie wpływają na odpowiednią formę pełnomocnictwa warto tutaj skorzystać z porady notariusza. W naszej kancelarii uzyskacie Państwo bezpłatnie informacje pomocne w wyborze formy pełnomocnictwa. Doradzimy również jak powinno być skonstruowane, aby było honorowane podczas czynności do jakich było przewidziane.

Czy można odwołać pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo można w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyny. Wygasa też w chwili śmierci mocodawcy lub pełnomocnika, a także gdy pełnomocnik się go zrzeknie. Najczęściej jednak przyczyną jego wygaśnięcia jest upływ terminu na jaki zostało udzielone, ustanie stosunku prawnego, z którego wynikało umocowanie lub rzadziej całkowite ubezwłasnowolnienie pełnomocnika.

Odwołania pełnomocnictwa można dokonać w każdej formie, niezależnie od tego, czy zostało ono udzielone w formie pisemnej czy w formie aktu notarialnego. Wystarczy, że odwołanie nastąpi w sposób zrozumiały i bezpośredni. Co ważne nie potrzebujemy zgody pełnomocnika, żeby go odwołać. Należy jednak pamiętać, że to na nas jako mocodawcy ciąży obowiązek skutecznego zawiadomienia pełnomocnika, że pełnomocnictwo zostało odwołane. Musimy pamiętać, że czynność prawna wykonana na mocy nieważnego pełnomocnictwa będzie ważna, jeżeli druga jej strona nie wiedziała o jego wygaśnięciu. Możemy dodatkowo zawiadomić osoby fizyczne i prawne, wobec których pełnomocnik miał nas reprezentować. Zawiadomić można nawet ustnie, lecz przy sporze to na nas spoczywa obowiązek wykazania, że zawiadomiliśmy pełnomocnika. Najlepszym sposobem zawiadomienia jest więc wysłanie odwołania pełnomocnictwa listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Odwołanie pełnomocnictwa wiąże się z koniecznością zwrotu przez pełnomocnika wydanego mu dokumentu.

Opłaty za złożenie pełnomocnictwa w urzędzie

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej za posługiwanie się pełnomocnictwem pełnomocnik zobowiązany jest uiścić opłatę skarbową we właściwym urzędzie gminy.

Przy czym nie musisz płacić za pełnomocnictwo:

  • udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu
  • jeśli twoją sprawę załatwia pełnomocnik wpisany do CEIDG – takie pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrach publicznych i nie musisz go przedkładać w urzędzie razem z wnioskiem
  • jeśli twoją sprawę załatwia pełnomocnik ustanowiony do kontaktów w ZUS.

Jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą, możemy zgłosić pełnomocnika do CEIDG. Taki pełnomocnik nie będzie musiał pokazywać pełnomocnictwa, a my nie będziemy płacić opłaty skarbowej za każdym razem kiedy będziemy składać pełnomocnictwo w urzędzie. Dodatkowo pełnomocnik może:
– prowadzić sprawy związane z wpisem firmy w rejestrze przedsiębiorców
– prowadzić inne sprawy urzędowe, między innymi w ZUS
Uwaga! Pełnomocnik mimo wpisu do CEIDG nie może prowadzić spraw podatkowych

Pełnomocnictwo substytucyjne

W treści pełnomocnictwa warto wskazać, czy pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw – pełnomocnictw substytucyjnych. Takie upoważnienie może być potrzebne podczas nieobecności pełnomocnika lub konieczności zaangażowania czynność prawną eksperta. Należy pamiętać, że pełnomocnik nie może udzielić pełnomocnictwa substytucyjnego, którego zakres byłby szerszy od zakresu pełnomocnictwa głównego.

Jakich spraw nie można zlecić pełnomocnikowi?

Istotnymi, choć nie jedynymi sprawami jakich nie zlecimy pełnomocnikowi jest sporządzenie testamentu (nie można go zlecić pełnomocnikowi, testator musi sporządzić testament osobiście) czy poświadczenie dziedziczenia u notariusza (spadkobierca musi być obecny osobiście). Wszelkie kwestie dotyczące pełnomocnictwa zostały uregulowane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym (art. 98-109), którego zapisy określają w szczegółach wymagania i uprawnienia, jakie daje pełnomocnictwo. 

Taksa notarialna za sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego

Na postawie Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej maksymalny koszt sporządzenia pełnomocnictwa do jednej konkretnej czynności wynosi 30,00 zł + VAT, dla dwóch lub więcej czynności taksa wynosi 100,00 zł + VAT. W uzasadnionych przypadkach np. w razie choroby mocodawcy lub wówczas, gdy ma on problemy z poruszaniem notariusz może sporządzić pełnomocnictwo poza kancelarią notarialną, wówczas koszt sporządzenia pełnomocnictwa zwiększany jest o 50,00 zł + VAT za każdą rozpoczętą godzinę pracy poza kancelarią notarialną.

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies