Czynności notarialne

Dział spadku

Umowa o dział spadku, przy zgodnej woli stron, umożliwia spadkobiercom dział majątku pochodzącego ze spadku. Dokument ten może dotyczyć zarówno całego majątku spadkowego, jak i tylko jego części. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu, na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, natomiast jeżeli do spadku należy przedsiębiorstwo, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Jeżeli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość albo przedsiębiorstwo jest objęte zarządem sukcesyjnym, umowa o dział spadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
          Przed zawarciem umowy o dział spadku należy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia albo postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W sytuacji, gdy jest tylko jeden spadkobierca sprawa może być zakończona już na tym etapie.
          Umowny dział spadku u notariusza jest szybszy niż załatwianie takiej spraw w sądzie.
(art. 1035 – 1046 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf art. 680 – 689 Kodeksu postępowania cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640430296/U/D19640296Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies