Czynności notarialne

Depozyty

W związku z dokonywaną w kancelarii notarialnej czynnością, Notariusz ma prawo przyjąć na przechowanie, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Z przyjęcia pieniędzy do depozytu notariusz sporządza protokół, w którym strona transakcji, która składa środki do depozytu określa jego warunki, czyli kiedy i komu notariusz wypłaci pieniądze z depozytu.

W chwili sporządzenia protokołu, cała kwota musi być zaksięgowana na rachunku depozytowym notariusza, tj. na specjalnym koncie bankowym, przeznaczonym wyłącznie na cele depozytowe. Wydanie depozytu następuje za pokwitowaniem.

Ponadto notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych oraz informatyczny nośnik danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910220091/U/D19910091Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies