Czynności notarialne

Testament

Testament jest jednostronną czynnością prawną, za pomocą której spadkodawca dokonuje rozrządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wskazuje kto ma odziedziczyć cały majątek, część majątku bądź konkretną rzecz po jego śmierci. Testamentu nie można sporządzić przez pełnomocnika czy przedstawiciela ustawowego. Testament może zawierać oświadczenie woli tylko jednego spadkodawcy, co oznacza, że nie ma możliwości sporządzenia testamentu wspólnego np. przez małżonków.
(art. 941 – 9901 Kodeksu cywilnego:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Zgodnie z treścią art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 650/2012 z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, każdy może dokonać wyboru prawa państwa, którego obywatelstwo posiada w chwili dokonywania wyboru, jako prawa któremu podlega ogół spraw dotyczących jego spadku. Oznacza to, że jeżeli miejscem zwykłego pobytu spadkodawcy w chwili śmierci była np. Hiszpania, a dokonał wyboru prawa polskiego, jako prawa które będzie stosowane do jego spraw spadkowych, cała procedura dotycząca dziedziczenia będzie się odbywała w Polsce według prawa polskiego.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650&from=de

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies