Czynności notarialne

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to jednostronne oświadczenie woli mocodawcy, upoważniające daną osobę zwaną pełnomocnikiem do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie.

Forma pełnomocnictwa może być dowolna za wyjątkiem sytuacji, gdy pełnomocnictwo zawiera umocowanie do dokonania czynności prawnej, dla której przewidziana jest forma szczególna – w takim wypadku pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie. Pełnomocnictwo może zawierać umocowanie tylko do takich czynności prawnych, jakich mocodawca sam mógłby dokonać w imieniu własnym, a które nie mają charakteru ściśle osobistego.

Wyróżnia się następujące rodzaje pełnomocnictw: pełnomocnictwo ogólne – upoważnia pełnomocnika do czynności zwykłego zarządu i pod rygorem nieważności powinno być udzielone w formie pisemnej, pełnomocnictwo rodzajowe – upoważnia pełnomocnika do dokonywania pewnego rodzaju czynności np. do nabywania nieruchomości i pełnomocnictwo szczególne – upoważnia pełnomocnika do dokonania konkretnej czynności prawnej np. do nabycia oznaczonej nieruchomości. (art. 98 – 109 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies