Czynności notarialne

Zniesienie współwłasności

W przypadku współwłasności w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej. Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje roszczenie o zniesienie współwłasności, które to roszczenie zgodnie z art. 220 Kodeksu cywilnego nie ulega przedawnieniu. W przypadku zgodnej woli współwłaściciele mogą dokonać zniesienia współwłasności w trybie umownym u notariusza albo w przypadku braku porozumienia współwłaścicieli w trybie sądowego orzeczenia. Zniesienie współwłasności może nastąpić odpłatnie lub nieodpłatnie. Ustawodawca wyróżnił trzy sposoby zniesienia współwłasności, tj. podział rzeczy wspólnej, przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli oraz sprzedaż rzeczy wspólnej, przy czym nie można wykluczyć dalszych, mieszanych sposobów zniesienia współwłasności.

(art. 195 – 221 Kodeksu cywilnego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf )

Informacja: Ta strona wykorzystuje do prawidłowego działania pliki cookies